Achiziţii publiceUnităţi subordonateLegea 544LegislaţieProiect Norvegian Raport de activitate

ACASĂ

REGULAMENT INTERN

BULETINUL INFORMATIV

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţii sau instituţiei publice:

 

ORDIN nr. 1078 din 24 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi.

 

 

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:

-Structura organizatorica a Direcţiei de Sănătate Publică Harghita: numar maxim de posturi - 84

-Atributiile serviciilor, birourilor şi compartimentelor sunt cuprinse in Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1078 din 24 iulie 2010.

-Programul de functionare al Direcţiei de Sănătate Publică Harghita:

                                          Luni - Joi : 7:30 - 16:00,

                                                 Vineri: 7:30 - 13:30 

 

Organigrama

 

Este prevăzut în anexa nr.2 la Ordinul M.S. nr.1078/2010.

 

Programul de audienţe

Director executiv - miercuri între orele 8-10

Director executiv adjunct de sănătate publică - luni între orele- 8-12

Director executiv adjunct economic – vineri – între orele 10-12

Pentru avizări şi autorizări sanitare, program cu publicul:

-luni şi miercuri între orele 8-12

 1. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea DSP Harghita
  şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:

 Director executiv - Dr. Tar Gyöngyi  tel. 0742 141 271

Director executiv adjunct de sănătate publică - dr. Vass Előd, tel. 0744 122 211 

Director Coordonator Adjunct Financiar Contabil – Ec. Mihók Enikő tel. 0744 693 829

 

Funcţionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Lukács Erika 0266-310423  

4.Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

 Direcţia de Sănătate Publică Harghita

 Str. Mikó nr. 1. Miercurea-Ciuc

 Tel 0266-324483, 310423 Fax: 0266- 371142

 E-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro

5. Bugetul de stat:

Bugetul de stat pe anul 2009 mii lei

Total cheltuieli- 12655

Cheltuieli curente- 12655

Cheltuieli de personal 2777

Cheltuieli bunuri şi servicii 1067

Transferuri 8811

Cheltuieli de capital 0

Programe de sănătate, pe anul 2009

 

 

DSP

TRANSFER

II. PROGRAME NAŢIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE

 

153

IV. PROGRAM NAŢIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

138

 

V. PROGRAM NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI

172

118

IX. PROGRAM NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ŞI ACŢIUNI PENTRU SĂNĂTATE

 

357

 

6. Programele şi strategiile proprii:

 Direcţia de Sănătate Publică Harghita realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează şi implementează programe locale de sănătate publică, organizează şi coordonează structurile sanitare, elaborează evidenţele statistice în probleme de sănătate publică şi asigură planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sistemul de sănătate.

 • coordonează şi evaluează realizarea indicatorilor programelor naţionale de sănătate care se derulează în teritoriul arondat şi organizează acţiuni de inspecţie sanitară de stat prin personalul împuternicit în condiţiile legii; programele de sănătate privind femeile şi copiii, precum şi toate aspectele legate de starea de sănătate a acestui grup populaţional sunt coordonate şi monitorizate de către personalul nominalizat în acest scop;

 • elaborează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare programe comune de sănătate publică în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu organizaţii neguvernamentale de profil şi cu alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică;

 • coordonează şi organizează activităţile privind asigurarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii speciale;

 • organizează preluarea de la toţi furnizorii de servicii medicale a datelor statistice, prelucrarea şi raportarea acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 • în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizează activităţi în domeniul sănătăţii publice.

 • coordonează serviciile medicale din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, catastrofe şi alte situaţii deosebite, stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare şi asistenţă medicală în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii deosebite, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei;

 • organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale din teritoriul arondat, indiferent de forma de organizare, şi întocmesc rapoarte pe care au obligaţia de a le pune la dispoziţie Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi instituţiilor desemnate de acesta, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Furnizează date statistice către alte autorităţi, activitate ce se va face la solicitare şi cu respectarea confidenţialităţii referitoare la persoane.

 • efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

7. Lista cuprinzând documentele de interes public:

 1. Politici şi strategii privind sănătatea populaţiei în judeţ;

 2. Acte normative care reglementeaza activitatea în domeniul sănătaţii, precum şi funcţionarea instituţiei - în proiect sau aprobate/adoptate;

Materiale de informare a populaţiei, editate de Direcţia de Sănătate Publică Harghita

3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Sănătate Publică Harghita

 1. Structura organizatorică, atribuţiile directorilor, programul de funcţionare;

 2. Numele persoanelor din conducerea instituţiei, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, program de audienţe;

 3. Bilanţul contabil;

 4. Surse financiare;

 5. Studii, documentare, analize referitoare la starea şi evoluţia stării de sănătate a populaţiei, precum şi la tendinţele de evoluţie ale diferitelor componente ale sistemului (indicatori).

 

9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

 

Conform art. 21,22 din Legea nr. 544 din 12.10.2001

Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

 In atenţia fizioterapeuţilor

Autorizaţia de liberă practică emisă de D.S.P. este valabilă până la data de 12 mai 2018

în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică

Mai departe >


Nume:
E-mail:

 
  Acasă  :  Structura organizatorică  :  Resurse umane  :  Informaţii utile  :  E-documente  :  Bvc  
  Achiziţii publice  :  Unităţi subordonate  :  Legea 544  :  Legislaţie  :  Proiect norvegian   :  Raport de activitate  

Created by DirectWeb in 2010 ©