Achiziţii publiceUnităţi subordonateLegea 544LegislaţieProiect Norvegian Raport de activitate

Examen pentru obţinerea titlului de medic, medic dentist şi farmacist specialist

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

PUBLICAŢIE

 

Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist, sesiunea 9 martie 2011

 

Ministerul Sănătăţii  organizează la data de 9 martie 2011 examen pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist.

La acest examen se pot prezenta:

  • Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, precum şi cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 martie 2011 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform  curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
  • Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care  au încheiat  stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen  se face cu respectarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr.18/2009: Examenul poate fi susţinut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
  • Medicii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care la data de 31 martie  2011,  încheie stagiul de pregătire  în noua specialitate;
  • Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului şi care finalizează acest stagiu până la data de 31 martie 2011*);

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, la acest examen se pot prezenta  pe baza recomandării coordonatorului de rezidenţiat şi rezidenţii /medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă care încheie stagiul de pregătire în perioada

1 aprilie-30 septembrie 2011.  Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca specialist se va face după îndeplinirea stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberate de unitatea  angajatoare  pentru rezidenţi, respectiv a coordonatorului de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

 

Pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă, candidaţii care îndeplinesc  una din condiţiile de mai sus, se pot prezenta în aceasta sesiune pentru obţinerea titlului de specialist. Cei care doresc ca odată cu titlul de specialist  să obtina şi diploma europeana de anestezie ( EDA) se pot prezenta la examenul organizat  în sesiunea din luna octombrie, simultan cu examenul EDA partea I în toată Europa.

 

Examenul se va desfăşura în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire, cu excepţia specialităţii medicină de urgenţă pentru care examenul se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.

Pentru susţinerea examenului de specialist candidaţii pot opta doar pentru unul din centrele universitare în care au efectuat pregătirea.

Arondarea candidaţilor  pe centre universitare medicale şi componenţa comisiilor  de examen, vor fi stabilite de către Ministerul Sănătăţii, după terminarea înscrierilor.

Arondarea va fi comunicată prin afişare pe site-ul www.ms.ro, la data de  24 februarie 2011.

Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune au fost publicate în “Viaţa Medicală” începând cu nr. 10/9 martie 2001, cu excepţia specialităţilor: Chirurgie orală şi maxilo-facială şi chirurgie dento-alveolară – revizuite şi publicate în “Viaţa Medicală” în iulie 2009, endocrinologie publicată în „Viaţa Medicală”  nr.4/25 ian.2002, farmacie clinică şi laborator farmaceutic, revizuite şi  publicate în „Viaţa Medicală” nr.37/14 sept.2007, Radiologie şi imagistică medicală – revizuită şi publicată în “Viaţa Medicală” nr. 45/7 nov.2003 şi ortopedie pediatrică revizuită şi publicată în „Viaţa Medicală” nr.21/27 mai 2005.

Pentru specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă examenul se va desfăşura după tematica aprobata în anul 2009.

Medicii rezidenţi confirmaţi în specialitatea otorinolaringologie vor susţine examenul după tematicile publicate în anul 1993.

Examenul de specialist se va desfăşura după  următoarele probe:

a) proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din  tematica fiecărei specialitati, cu durată de trei ore (cu excepţia specialităţii medicină de urgenţă);

b) probe clinice/practice-conform tematicilor.

 

            Pentru specialitatea medicina de urgenţă examenul are următoarele probe:

a) proba scrisă;

b) proba clinică orală;

c) proba clinică practică în care să se utilizeze simulatorul

Proba  scrisă  va fi reprezentată de un test grilă cu 250 de întrebări/răspunsuri pe durata a 4 ore.

Proba clinică orală şi cea practică vor fi împarţite în mai multe componente cu respectarea tematicii de specialitate, respectiv medicală, chirurgicală, adulţi, pediatrie etc.

 

Candidatul se confirmă specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare probă a examenului.

 

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau  a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie,  până la data de 11 februarie 2011, inclusiv.

Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi medicii aflaţi în pregătire pentru obţinerea celei de  a doua specialităţi în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere  până la data de  11 februarie 2011, inclusiv, la  sediul  Ministerului Sănătăţii din  str. George Vraca, nr.9, sect.1, Bucureşti.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului vor depune dosarele de înscriere până la data de 11 februarie 2011  inclusiv, la Ministerul Sănătăţii (str. Cristian Popişteanu, nr.1-3 , sector 1, Bucureşti)

Tabelele nominale cu candidaţii înscrişi, vor fi transmise de direcţiile de sănătate publică judeţene şi  a municipiului Bucureşti, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie, până la data de 15 februarie 2011, pe adresa de e-mail examene@ms.ro

 

Tabelele originale cu candidaţii,  însoţite de adresa cu semnături şi discheta se vor transmite prin prioripost  pe adresa  Ministerului Sănătăţii - sediul din str.George Vraca, nr.9, Bucureşti, până la data de 17 februarie 2011.

 

 

 

 

Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:

Jud.

Nume, prenume cu iniţiala tatălui

Specialitatea in care este confirmat rezident

Nr. Ord. MS de confirmare

Data încheierii stagiului de pregătire

Unitatea de încadrare cu contract de muncă pe durată  nedetermin./

judeţ

Prima specialitate

Centru de examen

Centre universitare în care s-a efectuat pregătirea.

Nr. chitanţei de plată a taxei de examen

DSP

la care se va transmite certificatul de specialist

Nr.

Tel.

contact

 

 

 

 

 

Se va codifica “FP” pentru rezidenţii încadraţi pe perioadă determinată

Pentru rezidenţii aflaţi la prima specialitate se va codifica „R"

 

 

 

 

 

 

La adresa de internet www.ms.ro se va găsi un model de fişier EXCEL şi instrucţiuni de completare şi transmitere a acestuia; toate câmpurile vor fi completate obligatoriu.

Candidaţii vor fi înscrişi în tabel cu numele, prenumele şi iniţiala tatălui, conform datelor din actul de identitate aflat în termen de valabilitate, numele fiind înscris corect, cu caractere diacritice, (Ă,Î,Ş,Ţ). Ex: Ştefănescu Dragoş şi nu Stefanescu Dragos.

Întreaga responsabilitate a completării corecte  a datelor din  tabel  revine direcţiilor  de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

Listele cu candidaţii admişi,  pe centre universitare şi specialităţi, precum şi locul şi ora de prezentare la examen, se vor comunica  la data de 4 martie 2011, prin afişare pe internet la adresa  www.ms.ro .

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

·        cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea şi centrul universitar în care  se doreşte să se susţină examenul, precum şi centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea. Centrul pentru care candidatul optează va fi unul din centrele în care s-a efectuat pregătirea. În cerere se va preciza direcţia de sănătate publică la care se doreşte să fie transmis certificatul de specialist, precum şi un număr de telefon de contact.

·        xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;

·        copie xerox după buletinul de identitate/cartea de identitate;

·        copie xerox după diploma de medic, medic dentist sau farmacist;

·        copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), daca este cazul:

·        adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual  de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, specialitatea şi data încheierii pregătirii.

·         Pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă adeverinţa de finalizarea pregătirii va fi eliberată de coordonatorul de stagiu. Aceştia vor depune în completare adeverinţă de la locul de muncă care să specifice ordinul de confirmare în prima specialitate.

·        Recomandarea coordonatorului de rezidenţiat (numai pentru cei care încheie pregătirea în perioada  1 aprilie-30 septembrie 2011).

·        medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii  de recunoaştere a acestor stagii**)

·        chitanţa de plată taxei de 450 lei, achitată  prin mandat poştal  în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxa examen specialist”.

·        medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune copii după chitanţele de achitare a taxelor de şcolarizare pentru ultimii doi ani de pregătire.

            Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a  semnala  în scris Ministerul Sănătăţii, în maxim 5 zile lucrătoare de la momentul întreruperii, informând asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.

Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.

________________________________________________________________________

*) cetăţenii străini vor prezenta aprobarea MECTS privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuata şi copie legalizata a diplomei de licenţa

**) în cazul în care nu există aceasta aprobare,  dosarele vor fi depuse la Ministerul Sănătăţii (Str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector1, Bucureşti)  până la data de  11 februarie 2011 inclusiv, şi vor fi însoţite de  copiile documentelor originale şi traducerea legalizată în limba română  din care să reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate,  precum şi de  avizul comisiei de specialitate a MS privind recunoaşterea acestor stagii.

 

 

 

 

ooooo 000 ooooo

 In atenţia fizioterapeuţilor

Autorizaţia de liberă practică emisă de D.S.P. este valabilă până la data de 12 mai 2018

în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică

Mai departe >


Nume:
E-mail:

 
  Acasă  :  Structura organizatorică  :  Resurse umane  :  Informaţii utile  :  E-documente  :  Bvc  
  Achiziţii publice  :  Unităţi subordonate  :  Legea 544  :  Legislaţie  :  Proiect norvegian   :  Raport de activitate  

Created by DirectWeb in 2010 ©